הערות כלליות
כל שימוש באתר זה הינו כפוף לתנאים אשר יפורטו במסמך זה (להלן: "תנאי השימוש"), וכן מהווה הסכמה לתנאים אלה מצידך. השימוש בלשון זכר במסמך זה נועד לנוחות הקורא בלבד, אולם הוא מתייחס לנשים וגברים כאחד. תנאי השימוש שלהלן נועדו להסדיר את היחסים המתקיימים בין אתר   "IsraBiz"  "www.israbiz.co.il " לבין כל אדם אשר משתמש במידע הקיים באתר, או בכל מידע אחר שהושג באמצעות האתר, ו/או אדם המפרסם תגובה כלשהי באתר זה (להלן: "המשתמש").
 

תנאי שימוש בנושא מידע ותכנים ברשת האינטרנט

התנהלות בחשיפת מידע
כל מידע שיימסר על ידך לפרסום באתר, יהיה חשוף בפני כל המשתמשים ברשת האינטרנט. עליך לנהוג באופן זהיר ונבון בכל תגובה או פנייה שתתקבלנה אצלך כתוצאה מהשימוש באתר, ובפרסום של פרטים כלשהם אודותיך במסגרת האתר. זאת בהתאם לאופן בו עליך לנהוג בכל דרך אחרת של יצירת קשר, לרבות דרכי התקשרות שאינן נעשות  באמצעות רשת האינטרנט.

מסירת פרטים אישיים

באתר קיימים מרכיבים, במסגרתם תידרש למסור מידע אישי (לדוגמה: במסגרת הוספת תגובה לבית עסק). מדובר בפרטים אישיים כגון: שם פרטי, שם משפחה, מס' הטלפון הסלולרי, כתובת הדואר האלקטרוני ועוד. הנתונים הללו מועברים למאגר המידע של החברה ונשמרים בתוכו. מסירת הפרטים הללו אינה מחויבת עפ"י החוק. עם זאת, ללא  מסירת פרטים המוגדרים כ"פרטי חובה" ומסומנים ככאלה בצורה בולטת, לא יהיה באפשרותך לפרסם תגובות באתר. במידה ויימסרו על ידך פרטים שגויים באתר, פרטיך יימחקו ממאגר החברה ולא יהיה באפשרותך לפרסם תגובות באתר. במסגרת הפעילות השוטפת של החברה בכל הקשור לאחזקת האתר ולעדכונו, ובהתאם למתחייב מאופי השירותים שהאתר מציע, עשוי להיווצר מצב בו החברה תעביר פרטים מסוימים ממאגר הנתונים שלה אל מפרסמים שונים. מובהר ומוצהר בזאת, כי המידע אשר יועבר ע"י החברה לידי המפרסמים, לא יהיה כזה אשר  יאפשר באופן כלשהו את זיהוייך האישי (כך לדוגמה, לא יימסרו פרטים כמו שם, מס' טלפון או כתובת הדואר האלקטרוני שלך). 

מסירת מידע בדואר אלקטרוני
מדי פעם תהא החברה רשאית לשלוח אליך באמצעות הדואר האלקטרוני או במסרונים לטלפון הנייד, מידע אודות  שירותיה, כמו גם מידע בעל אופי שיווקי פרסומי. הדבר אמור הן לגבי מידע שהחברה עצמה תפרסם והן לגבי מידע שהחברה תקבל ממפרסמים שונים לצורך שליחתו באופן מיידי. למרות האמור לעיל, תוכל לפנות אל החברה בכל עת שתמצא לנכון, כדי לבטל את הסכמתך לקבלת המידע, ובכך תמנע את הגעת המידע אליך.

הגבלת האחריות בנושא פרסום באתר
כל גולש יוכל לפרסם באתר או להשתמש בו בכפוף לעמידתו בכל התנאים המצטברים שלהלן:


 1.אסור למשתמש להתחזות כאדם אחר, או להשתמש בכרטיס אשראי או במהממרכיביו מתוך כוונה להונות.

 2.אסור למשתמש לעשות באתר שימוש לצורך פרסום תגובה שנושאת אופי גזעני או  פוגעני, או תגובה שבפרסומה יש משום לשון הרע או משום עבירה על חוק כלשהו, לרבות:

א.  כל תוכן שיש בו משום פגיעה או הפרה של זכויות קנייניות של אי אלו צדדים שלישיים, ובכלל זאת:    
     זכויות יוצרים, סימני מסחר ו/או זכויות קניין רוחני אחרות כלשהן.


ב.  כל תוכן אשר נושא אופי פורנוגרפי או אופי מיני בוטה.

ג.   כל תוכן אשר נאסר על פרסומו לפי הוראות כל דין (למשל, מודעות פרסום שמציעות שירותי ליווי).

ד.  כל תוכן אשר פוגע בפרטיות של אדם.

ה.  כל מידע ותוכן אשר נוגעים באופן כלשהו לקטינים ומזהים אותם, את הפרטים האישיים שלהם, את
     כתובתם ואת אופני ההתקשרות עימם.


ו. כל  סיסמה, שם משתמש וכל פרט אחר, המאפשר את השימוש בתוכנות מחשב ו/או בקבצים
   דיגיטליים, ו/או באתרי אינטרנט ו/או בשירותים, שדורשים הרשמה, בין אם זו הרשמה בתשלום ובין אם
   זו הרשמה ללא תשלום
.


מלבד האחריות הפלילית לפעולות אשר הוזכרו בסעיפים 1 ו-2 לעיל, החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל כל תגובה או כל פרסום, שבהתאם לשיקול דעתה הבלעדי היא רואה בהם ניסיון כלשהו להונות כאמור. כמו כן, החברה רשאית לנקוט בכל אמצעי חוקי אשר עומד לרשותה, כנגד מי שביצע את  הפעולות האסורות כאמור, זאת לרבות הגשת תביעה אזרחית כנגד המבצעים בעבור הנזקים אשר נגרמו ו/או ייגרמו ו/או עלולים להיגרם לחברה ו/או למי מטעמה ו/או לצדדים שלישיים כלשהם.

לחברה שמורה זכות ההחלטה הסופית באשר לפסילתו או לפרסומו של כל חלק מהחומר שהגולשים מעבירים אליה. לחברה יש זכות לערוך את התגובות מחדש, ולהתאים אותן לרוח התגובות אשר מפורסמות באתר. מפעילת האתר אף שומרת לעצמה את זכותה לאסוף כל מידע, אשר מתייחס לדפוסי השימוש באתר ובאינטרנט, והיא רשאית לעשות שימוש במידע זה על מנת לשפר את השירותים והתכנים באתר, ואת הפעלתו.

אין באפשרותה של החברה לחזות ולדעת אילו תגובות, אם בכלל, יתקבלו אצלה בעקבות פרסום תגובתך, או מי יגיב למידע שיפורסם על ידך. לפיכך, החברה לא תישא כלפיך או כלפי מי מטעמך, באחריות כלשהי לתגובות שיתקבלו או לזהותם של הפונים אליך, או לתוצאה כלשהי שיכולה לנבוע מהפרסום. כמו כן, החברה לא תישא באחריות על כל שימוש שצד שלישי יעשה בפרטים אשר פרסמת.


החברה לא תהא אחראית לשירותים ולמוצרים שונים, אשר יוצעו במסגרת המודעות המתפרסמות באתר, או שיירכשו באמצעות מודעות אלה. כל מכלול הפרטים והמידע אשר מפורסמים באתר הינו באחריותו הבלעדית והמלאה של מוסר המידע. בנוסף, החברה לא תהא אחראית לטעויות או לשגיאות כלשהן, שתופענה בחומר המפורסם באתר, או לשינויים שהיא ביצעה בחומר זה. אך ורק המשתמש יהא אחראי לאופן בו הוא משתמש בשירותים ו/או במידע והתכנים המפורסמים באתר. כמו כן, החברה לא תישא באחריות לנזק כלשהו ו/או להוצאה כלשהי, בין אם ישירים ובין אם עקיפים, אשר נגרמו למשתמש בעקבות השימוש שנעשה בשירותים ו/או במידע והתכנים המפורסמים באתר.

הואיל ולא ניתן לקיים בירור ממצה באשר לאמינות או לאמיתות התגובות אשר מפורסמות באתר, אין באפשרותה של החברה להבטיח ו/או להתחייב בכל הקשור לאמיתותן ולרמת דיוקן של תגובות אלה.

למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי המשתמש מבין היטב, מודע ומכיר בכך, שכל הפרסומים אשר מוצגים באתר הינם באחריות הבלעדית של המפרסם,  וכי החברה אינה ערבה, בכל דרך שהיא, לפרסומים אלה.

החברה אינה מתחייבת לכך שלא תיגרם הפרעה לשירות אשר ניתן באתר, ושהוא יינתן בצורה מסודרת ללא תקלות והפסקות. כמו כן, החברה אינה מתחייבת לכך שהשירות הניתן באתר יהיה חסין מפני גישה בלתי מורשית למחשבים של החברה ו/או של ספקיה. במקרים של נזקים, תקלות, כשלים וקלקולים שונים בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת המצויים אצל החברה או אצל מי מספקיה - החברה לא תישא באחריות לכל נזק, בין אם ישיר ובין אם עקיף, או לכל מפח נפש אשר ייגרם למשתמש ו/או לרכושו כתוצאה מכך. בנוסף, החברה לא תחויב בסיוע או בתמיכה טכנית בכל הקשור עם האתר, בהעלאה ובהורדה של תכנים אליו וממנו, בשימוש בציוד כלשהו וכיו"ב. לחברה תהא הרשות לסגור מעת לעת את האתר, לעשות שינויים במבנהו, במראהו וכן בזמינות  השירותים והתכנים המוצגים בו. האמור כולל הוספה או הורדה של תגובות ו/או מודעות, מבלי שיהיה צורך להודיע על כך מראש למפרסמים ו/או למשתמשים. בהתאם לכך, לא יתקיימו בנושא זה טענות, תביעות או דרישות כלפי החברה.


זכויות יוצרים וסימני מסחר

כל דפי האתר הינם רכושה של החברה. לפיכך, אסור להעתיק דפים אלה או לפרסמם באופן מלא או חלקי, מבלי לקבל את הסכמתה המפורשת של החברה מראש ובכתב. האתר נועד לשימוש פרטי בלבד ולא לשימוש מסחרי. אין להכניס באתר שינויים כלשהם, ואין  להפיץ, להעתיק, לשכפל, לשדר, לפרסם או למסור לידי צד שלישי חלק כלשהו מהאתר מבלי לקבל מראש ובכתב את הסכמת מפעילת האתר. המשתמש צריך להיות מודע לכך, שכל הזכויות בשם ובסימן המסחרי של הלוח, במבנהו ובעיצובו, וכן באופן בו מוצגים בתוכו הפרסומים – שייכות לחברה באופן בלעדי. אסור להעתיק ו/או לשכפל ו/או לעשות שימוש כלשהו בכל אלה, למטרה כלשהי.

ברירת הדין ומקום השיפוט
תנאי השימוש באתר כפופים לדין הישראלי. בכל תובענה אשר נוגעת ו/או נובעת לאתר ו/או מהשימוש בו - הסמכות הבלעדית הינה של בית המשפט המוסמך בתל אביב.

שינוי של תנאי השימוש
החברה רשאית לשנות, מעת לעת ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, את תנאי השימוש המפורטים במסמך זה. זאת  ללא צורך למסור על כך הודעה מראש. התנאים החדשים יפורסמו ע"י החברה, ותחילת התוקף שלהם יהיה מועד פרסומם.